Condicions d'ús

Política de protecció de dades

Les dades de caràcter personal que el Consorci d'Educació de Barcelona sol·liciti als usuaris i usuàries per a la tramitació de les sol·licituds presentades s’integraran en els seus fitxers informatitzats, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

El Consorci d'Educació de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixen la seguretat de les dades esmentades.

Per tal d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD, les persones interessades es poden adreçar al Consorci d'Educació de Barcelona, Plaça Urquinaona, 6, de Barcelona.