Unitat 42

Raons trigonomètriques inverses

Les raons trigonomètriques inverses són la secant, la cosecant i la cotangent.

Contingut exercicis

Es defineixen, igual que les raons directes, a partir d’un triangle rectangle, i fent servir la hipotenusa i els dos catets.

MAT_55_4_1

Secant        →  sec(\alpha)=\frac{\text{hipotenusa}}{\text{catet contigu}}=\frac{1}{\text{cos }(\alpha )}

Cosecant    →  cosec(\alpha)=\frac{\text{hipotenusa}}{\text{catet oposat}}=\frac{1}{\text{sin }(\alpha )}

Ctangent    →  cotan(\alpha)=\frac{\text{catet contigu}}{\text{catet oposat}}=\frac{1}{\text{tan }(\alpha )}

 

Cal dir que aquestes raons no es fan servir molt.  Quan hem de resoldre triangles rectangles, per calcular algun dels costats que desconeixem, utilitzarem el sinus, el cosinus o la tangent.

Les raons inverses poden sorgir a l’hora de resoldre equacions  trigonomètriques.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.