Unitat 53

Gràfics estadístics

Els gràfics que fem servir per representar les dades d’una variable estadística són:

Contingut exercicis
  1. Diagrama de barres.

Farem aquest gràfic per representar una variable qualitativa o quantitativa discreta.

A l’eix horitzontal situem els valors de la variable Xi, i a l’eix vertical la freqüència absoluta.

MAT_37_4_3

 

  1. Polígon de freqüències.

Aquest gràfic és molt útil quan volem mostrar l’evolució d’alguna mesura al llarg del temps.  Es tracta d’un diagrama de barres on hem afegit una línia que uneix el punt superior de cada barra.

MAT_38_4_2
  1. Diagrama de sectors.

Aquest gràfic el fem servir per representar una variable qualitativa o quantitativa discreta (sobretot si els valors no tenen un ordre establert).

Cada valor de la variable es representa amb un sector circular, de forma que el total de les dades correspon al cercle complet.MAT_38_4_3

  1. Histograma.

Aquest gràfic es fa servir quan volem representar dades agrupades en intervals.  La característica és que les barres d’aquest gràfic es fan juntes.

MAT_38_4_4
  1. Diagrama de caixa (boxplot).

Aquest gràfic consta d’un rectangle (caixa) on situem la mediana i els dos quartils.  Als costats de la caixa situem unes línies anomenats bigotis, que ens diu quins valors acceptables pren la variable.  I poden aparèixer alguns valors atípics marcats amb un asterisc.

MAT_38_4_5
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.