Unitat 46

Preposicions. Adverbis. Conjuncions

Contingut exercicis

 

Aquests tres mots corresponen a tres categories gramaticals menors. Són mots que no aporten un significat rellevant a l’oració, tot i que són molt necessaris per a donar sentit a les frases.

Les preposicions introdueixen, majoritàriament, un sintagma nominal, convertint-lo així en preposicional. Poden indicar-nos temps, localització… En català, són les següents: a, amb, arran, cap, contra, d’, dalt, damunt, davall, de, deçà, dellà, des, devers, devora, dintre, durant, en, entre, envers, excepte, fins, llevat, malgrat, mitjançant, per, pro, salvant, salvat, segons, sens, sense, sobre, sota, sots, tret, ultra, via.

Els adverbis introdueixen la funció dels complements circumstancials. Per tant, aporten informació de manera, de lloc, de temps, de quantitat, d’afirmació, de negació i de dubte. Els podem veure a continuació:

  • De manera: com, bé, així, a poc a poc, de pressa, arran, sobretot, de mica en mica.

El format per un adjectiu en femení + -ment: malament, sàviament, lleument, comunament, difícilment, contínuament, etc.

  • De lloc: on, aquí, allà, ençà, (a) dalt, (a) prop, lluny, enllà, pertot, enlloc, avall.
  • De temps: ara, quan, després, demà, ahir, avui, sovint, de tant en tant, enguany, suara.
  • De quantitat: molt, poc, massa, gaire, força, qui-sap-lo, prou, que, gens, tant, tan.
  • D'afirmació: sí, prou, també, àdhuc, així mateix, sens dubte, i tant, de debò, ben segur.
  • De negació: no, tampoc, no [...] pas, i ara!, de cap manera.
  • De dubte: potser, tal vegada, tal volta, a la millor, si molt convé, qui sap, per ventura.

Les conjuncions són nexes que serveixen per connectar les oracions, per exemple, en una oració composta. En el cas de les oracions compostes per coordinació, en funció de la conjunció que té cada oració com a nexe rebran un nom o un altre (copulatives, distributives, disjuntives, adversatives…).

Les conjuncions principals i més usades que tenim en català són les següents: i, ni, que, o, però, sinó, doncs, perquè, ja que, si, com, encara que…

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.