Unitat 34

Morfologia dels determinants i dels quantificadors

Contingut exercicis

 

El determinant acompanya i determina el nom. És variable en gènere i nombre, ja que concorda amb el nom que acompanya. Per exemple: el sofà, aquestes illes...

Trobem diverses classes de determinants:

 • Articles. Indiquen el gènere i el nombre del nom que acompanyen: el, la, els, les.
 • Demostratius. Indiquen la proximitat a la qual es troba el nom que acompanyen: aquest, aquesta, aquests, aquestes, aquell, aquella, aquells, aquelles.
 • Possessius. Indiquen la possessió del nom que acompanyen:
Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural
meu meva meus meves
teu teva teus teves
seu seva seus seves
nostre nostra nostres nostres
vostre vostra vostres vostre
 • Numerals. Indiquen la quantitat numèrica. Poden ser:
  • Cardinals: un, dos, vuitanta, quatre-cents, mil...
  • Ordinals: primer, cinquè...
  • Partitius: mig, un terç...
 • Quantitatius. Indiquen una quantitat no exacta. Poden ser:
  • Variables: quant, molt, poc, tant, bastant, gaire.
  • Invariables: gens, prou, menys, massa, força.
 • Indefinits. Indiquen una quantitat molt vagament, poc precisa: algun, qualsevol, cada, altre, tot, cap, cert, mateix, ambdós, divers.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.