Unitat 35

Morfologia del nom i de l'adjectiu

El nom, també denominat substantiu, serveix per designar coses, persones, animals, llocs… I l'adjectiu serveix per transmetre qualitats del nom amb el qual va.

Contingut exercicis

 

El nom, també denominat substantiu, serveix per designar coses, persones, animals, llocs… Es tracta d’una paraula variable en gènere i nombre. Segons el gènere, els noms poden ser masculins o femenins. Quant al nombre, singulars o plurals.

 

Com canviem el gènere dels noms? Hi ha diverses modalitats:

 • Afegint una -a al masculí. Per exemple: nen - nena
 • Afegint -ot al femení. Exemple: bruixa - bruixot, nina - ninot.
 • Afegint -a, però amb algun canvi ortogràfic. Aquests canvis ortogràfics que es poden donar al canviar el gènere són els següents:

p - b: llop - lloba

s - ss: gos - gossa

c - g: amic - amiga

t - d: nebot - neboda

u - v: jueu – jueva

l - l·l: Marcel - Marcel·la

ig - j: boig – boja

pèrdua de l’accent: burgès – burgesa

dièresi: Lluís - Lluïsa

 • Els noms que acaben amb una e/o/u àtones, canvien aquesta vocal per una a, i així fer la forma femenina: alumne - alumna, mono - mona
 • Afegint -na, -essa o -ina al masculí: germà - germana, tigre - tigressa, gall - gallina
 • Substantius amb terminacions pròpies: actor - actriu, filòleg - filòloga
 • Mateixa forma per als dos gèneres. En aquest cas, juguem amb el determinant: el/la boletaire, l’artista, el/la recluta, el/la criminal, el/la delinqüent, el/la conserge
 • Hi ha noms d’animals que són invariables i per distingir-ne el gènera cal afegir-hi el mot mascle / femella: el rossinyol mascle / el rossinyol femella
 • Noms amb lexemes completament diferents: ase - somera, toro - vaca, marit - muller, pare - mare, gendre - jove, hereu - pubilla

 

Quant al nombre, hi ha les següents variants:

 • Afegint -s: home - homes, torre - torres
 • Afegint -s, però la paraula acaba en -a i aleshores es canvia per -es: casa - cases, àvia - àvies
 • Els casos de les següents terminacions: ca - ques, ça - ces, ja -ges, gua - gües, ga - gues, qua - qües
 • Els noms acabats en vocal tònica afegeixen -ns: capità - capitans, veí - veïns
 • Els noms masculins aguts acabats en -s, -ç, -x, -ix- -tx, fan el plural afegint -os: esquitx -esquitxos, lluç - lluços

 

L’adjectiu és un mot variable que concorda amb gènere i nombre amb el nom al qual acompanya i fa referència. Majoritàriament, serveix per transmetre qualitats del nom amb el qual va.

Per al gènere de l’adjectiu, majoritàriament, fem el femení afegint una -a a la forma masculina: prim - prima, alt - alta

Els adjectius que no són aguts i que acaben amb -e, -o, -u canvien aquesta vocal per -a: ample - ampla, fondo - fonda, ateu - atea

Pel que fa al nombre dels adjectius, cal tenir en compte:

 • En general, el plural es forma afegint una -s al singular: gran - grans
 • Si el mot acaba amb -a àtona, el plural es fa amb la forma -es. Això fa que hi hagi alguns canvis ortogràfics: obli qua - obli qües
 • La majoria dels adjectius acabats amb vocal tònica afegeixen -ns: bo - bons
 • Els masculins acabats amb -s, , -x, -ix i -tx fan el plural amb -os: complex - complexos
 • Les paraules acabades amb -sc, -st, -xt i -ig poden fer el plural amb -s o amb -os: mitx - mixt s / mitx os
 • Dupliquen la -s alguns adjectius acabats amb -as -es -is -os -us: pallús - pallussos (en canvi, francès francesos).
 • Alguns adjectius són d'una sola terminació: amable, normal, escolar, elegant, alegre, jove...
 • I alguns presenten una sola terminació de gènere però dues per al nombre:

capaç – capaços / capaces

feliç – feliços / felices

veloç – veloços / veloces

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.