Unitat 39

Les oclusives

Les consonants oclusives són les que surten fent un sol cop de veu, explosionant.

Contingut exercicis

 

Les consonants oclusives són les següents: p/b, t/d i c/g. Aquestes parelles estan formades per la variant sorda en primera instància (p, t, c) i la sonora, en segon lloc (b, d, g).

 

Cal tenir en compte un seguit de normes ortogràfiques.

Escrivim p, t, c en els casos següents:

  • A final de mot, després de vocal o diftong tònic: llop, nebot, antic...
  • Hi ha, però, algunes excepcions:

-b: adob, club, tub, cub, esnob, Jacob, Carib, Job...

-d: Els noms femenins acabats en -itud, -etud : inquietud, actitud, sol·licitud, gratitud, exactitud...

-g: Els acabats en -leg, -gog, -fug : arqueòleg, psicopedagog, pròleg, pròfug; zig-zag, mag, estrateg, tuareg, Hug...

  • A final de paraula després de consonant o de vocal àtona s’escriuen amb la mateixa lletra que apareix en els derivats.

b:  verb   verbal

d: fred    fredolic

g: mag   màgic

p: serp   serpentina

t: trànsit   transitable

c: marc   emmarcat

 

Excepcions:

  • La primera persona del present d’indicatiu d’alguns verbs acaba en -nc: vinc, prenc, estenc...
  • mànec, espàrrec,  préssec, ànec, càrrec, rònec, fàstic, aràbic... però esparreguera, presseguer, ànega, fastigós...

 

Cal recordar:

  • Els gerundis acaben sempre en -ntcantant, dormint, patint, perdent, acomiadant, sabent...
  • Gran s’escriu sense d final, malgrat grandesa, engrandir...
  • S’escriuen sense -t: col·legi, api, premi, geni
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.