Unitat 40

Les grafies a/e i o/u

Contingut exercicis

 

En la variant dialectal del català central, les vocals a/e i o/u sovint són motiu de dubte a nivell ortogràfic, ja que a nivell fonètic no coincideixen, moltes vegades.

En altres variants, sobretot en les occidentals, aquest problema no existeix, ja que ortogràficament la vocal és la que és fonèticament.

En el català central existeix la vocal neutra, que és la que pot dur a confusió. I aquests són els casos en els quals l’a/e, o/u es troben en una posició àtona. Si la vocal és tònica no hi ha cap mena de dubte i també en el català central escrivim la vocal que pronunciem.

Cal distingir, però, els casos en els quals escrivim una determinada vocal:

  • Escrivim amb -a les formes verbals que acaben en vocal neutra: estudia, treballa, canta, balla, dormia, creia, plovia, corria

Només hi ha les excepcions següents: corre, vine, obre i omple. Compostos: vine (tu).

  • Escrivim amb -e quan la vocal neutra és la penúltima en les formes verbals, substantius i adjectius femenins i plurals: estudies, estudiaves, treballes, treballaves, cantaves, cantàveu, ballàvem, dones, alumnes, felices, capaces
  • Escrivim -o en la primera persona del present d’indicatiu de molts verbs que acaben en vocal neutra: dono, omplo, obro, cuso, perdo… encara que pronunciem [u].

Cal tenir en compte, també, que tenim botifarra, però muntanya.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.