Unitat 38

Les fricatives i grups africats

Les consonants fricatives són les que, en pronunciar-les, el so surt de la boca fregant. I les africades són les que estan formades per dues consonants, és a dir, un dígraf.

Contingut exercicis

 

  • Les consonants fricatives són les que, en pronunciar-les, el so surt de la boca fregant. En aquest apartat treballarem les g/j.
  • Les africades són formades per dues consonants, un dígraf. La primera consonant surt oclosionant mentre que la segona surt fregant. És el cas de: tg / tj / dj; ig / tx; x / ix.

 

La /g/ i la /j/ representen un so sonor. Tenim, per exemple, paraules com: joc, gemec...

Majoritàriament, escrivim /g/ davant d'/e,i/, i /j/ davant d'/a,o,u/. Per exemple: Gemma, girafa, joguina, jurisdicció, jaguar...

Hi ha, però, alguna excepció per la qual davant d'/e,i/ escrivim /j/. Els casos excepcionals són:

- Les paraules que contenen -jecc- i -ject-: injecció, objecte, projecció, projecte

- El verb jeure i els seus derivats: jec, jeus, jeia

- Noms d’origen bíblic: Jesús, Jeroni, Jeremies, Jerusalem

- Altres: jerarquia, jersei, jeroglífic, majestat

En aquests casos, podem veure que el so de /g/ i de /j/ és el mateix.

 

Però la /x/ representa un so sord, i pot pronunciar-se de dues maneres diferents. D'una banda tenim xoc i, de l'altra, examen.

Podem establir que escrivim /x/ quan:

- A principi de paraula: xàfec

- Darrere de consonant: anxova

- Darrere de la vocal /i/: guix

- Darrere del diftong au: disbauxa

 

Escrivim /ix/ darrere de vocal. Exemples: caixa, cuixa, peix...

Quan una paraula té /g, j, x/ porta /ig, tj, tx/ —respectivament— en els seus derivats. Per exemple:

passejar - passeig

despatx - despatxar

desig - desitjar

 

Escrivim /dj/ entre vocals, per exemple: adjectiu, adjacent

D’altra banda, tenim: platja-platges. Amb aquest exemple podem veure que el singular acabat amb /a/ porta el dígraf /tj/, mentre que el plural, al canviar la /a/ per la /e/, passa a escriure’s amb el grup consonàntic /tg/.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.