Unitat 15

Lectura expressiva de textos literaris

La lectura expressiva consisteix a fer una interpretació oral, i en certa manera escenificada, del text literari en qüestió.

Contingut exercicis

Per tal de poder fer aquesta lectura, cal que tinguem en compte un seguit de factors:

  1. Hem de fer diverses lectures interioritzades del text.
  2. Hem de comprendre tot el text, i totes les paraules que el conformen. En cas de no ser així, cal que ens documentem i busquem les paraules que desconeixem.
  3. Hem de conèixer la finalitat del text per tal de poder-ne fer una bona interpretació.

Un cop hem entès i fet aquesta anàlisi del text, podrem fer-ne una bona lectura expressiva. Amb aquesta lectura expressiva hem de ser capaços de transmetre als oients tota la feina que hem realitzat prèviament. Els oients han de copsar el text, saber-ne extreure les idees principals i les secundàries, saber la intenció de l’autor a l’hora d’escriure i què pretenia transmetre.

Per tant, hem de posar èmfasi en els aspectes més rellevants i hem de posar l’entonació adequada a cada paràgraf segons la intencionalitat del text i de l’autor.

I, finalment, hem de tenir presents les indicacions per parlar bé en públic. Cal que mirem els oients, cal que projectem bé la veu (sempre endavant), no ens hem de moure exageradament ni mostrar tics, i hem de procurar no tocar-nos la cara, ni beure aigua constantment...

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.