Unitat 24

L’articulació de sons vocàlics i consonàntics

En el sistema fonètic, cal que diferenciem les vocals de les consonants.

Contingut exercicis

A nivell vocàlic, hem de parlar de vocals tòniques, vocals àtones, diftongs creixents i decreixents, i dels hiats.

Les vocals atones són les següents:

CAT_4_25a

La /i/ i la /u/ tant poden aparèixer com a tòniques o com a àtones. La [Ə] és la vocal neutra que correspon tant a la /a/ com a la /e/, a nivell ortogràfic.

I les tòniques:

CAT_4_25b

Aquí apareixen totes les vocals tòniques, llevat de la neutra, que —tal com s’ha dit— és àtona.

Pel què fa als diftongs, cal tenir en compte que n’hi ha de dos tipus:

  • Els creixents: formats per una semiconsonant (i/u) seguides d’una vocal forta. Tot sovint es formen amb el dígraf /qu/ o /gu/. Exemples: aigua, pasqües
  • Els decreixents: formats pel conjunt d’una vocal seguida d’una semivocal. Exemples: rei, pau

I els hiats, quan les dues vocals no fan síl·laba sinó que cada una forma part d’una síl·laba diferent. Per exemple: ca-mi-ó, pi-a-no

A nivell consonàntic, hem de tenir en compte tres aspectes que serveixen per caracteritzar cada so: el punt d’articulació, el mode d’articulació i la sonoritat. Podem veure els sons consonàntics recollits en aquest quadre:

CAT_4_25c

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.