Unitat 6

L’adequació

Contingut exercicis

L'adequació és el conjunt de recursos lingüístics i propietats textuals per tal de que un text s’adeqüi i s’adapti a la situació comunicativa. Un text pot presentar un registre formal o informal i varis gèneres textuals com ara la carta, esquela... per tal d’adir-se i adequar-se de la millor forma possible.

Per tal que un text sigui adequat, cal tenir tots els elements següents en compte: [font: wikispaces]

CATALÀ_4_17

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.