Unitat 74

La substitució lingüística. La normalització lingüística

Contingut exercicis

Quan en un territori es dóna el fenomen del bilingüisme social, significa que hi ha una llengua dominant (amb un ús que es fa imprescindible per poder viure amb normalitat en aquell territori) i una llengua minoritzada. I quan una llengua minoritzada es va fent cada cop menys necessària, els seus parlants entren en un estadi de bilingüisme diglòssic: la llengua minoritzada ja només es parla en els estrats amb menys poder i prestigi de la societat, mentre que l'altra és pròpia de la classe o grup dominant, de l’administració, l’educació, els mitjans de comunicació, etc. Per tant, la diglòssia és una situació de desequilibri i genera un conflicte lingüístic.

Quan entre dues o més llengües es produeix una situació de conflicte lingüístic, la llengua minoritzada, la que perd àmbit d’ús i prestigi social, es converteix en la llengua dominada o subordinada.

Aquest conflicte pot ser molt llarg en el temps, però només té dos finals possibles: la substitució lingüística, quan la llengua dominada és substituïda definitivament per la llengua dominant, o la normalització lingüística. Aquesta darrera opció té lloc quan, per part dels poders públics, hi ha una voluntat d’aturar el procés de substitució; aleshores, l’administració pública posa en marxa un seguit d’actuacions (estratègies, lleis, campanyes...) o polítiques lingüístiques destinades a restablir l’ús i la dignitat de la llengua dominada.

Pel que fa en concret al català a Catalunya, el seu ús es trobava molt afeblit després de quaranta anys de dictadura franquista, en un estadi evident de bilingüisme diglòssic (pràcticament només tenia un ús domèstic i era prohibit en l’Administració, els mitjans de comunicació, les publicacions o qualsevol altre àmbit públic) i, de fet, convertida en una llengua dominada. Ja des dels primers anys de les institucions democràtiques es va posar de manifest una voluntat de revertir aquesta situació, frenant el camí cap a la substitució lingüística i posant en marxa nombroses polítiques de normalització lingüística.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.