Unitat 75

La situació actual de la llengua catalana

Contingut exercicis

Excepte al petit estat d’Andorra, a la resta d’àmbits lingüístics del català, aquesta llengua es troba en una situació de bilingüisme social i, per tant, de conflicte lingüístic que es pot resoldre de dues maneres: amb la substitució de la llengua dominada (el català en tots els casos) o bé amb la normalització d’ús de la llengua que s’ha minoritzat. En quina d’aquestes dues situacions es troba el català? No hi ha una resposta única a aquesta qüestió, atès que en cada territori de parla catalana la situació és diferent.

A l’estat espanyol, la Constitució vigent no preveu la igualtat de drets i deures lingüístics de totes les llengues, i per això de les polítiques relatives a les llengües minoritzades se n’han hagut de fer càrrec les comunitats autònomes. Per tant, en el cas concret del català, es dóna una fragmentació de les polítiques lingüístiques en funció de cada territori autonòmic.

Al principat de Catalunya, ja fa unes quantes dècades que s’han anat impulsant nombroses polítiques per impulsar i afavorir l’ús del català en tots els àmbits. Entre elles destaca l’obligatorietat de l’ús del català com a única llengua vehicular en l’ensenyament (una qüestió que darrerament  ha topat amb una resolució contrària del Tribunal Constitucional de l’estat espanyol); també es poden destacar, per la seva transcendència en la normalització lingüística, la creació de mitjans de comunicació públics que emeten exclusivament en català o els ajuts públics a l’edició i a les publicacions en llengua catalana. Cal subratllar, en tot cas, que aquestes polítiques s’han dut a terme amb un ampli consens polític i social, i s’han mantingut amb poques variacions malgrat els diversos canvis de governs.

Molt diferent, en canvi, és la situació al País Valencià, a les illes Balears i a la Comunitat d’Aragó (a la Franja). En aquests altres territoris de la comunitat lingüística catalana, les polítiques lingüístiques en favor del català han estat, en general, més dèbils, i també molt més variables en funció de la ideologia política que ha assolit el poder en un moment o altre. Així, ja sigui per la falta d’interès de determinats partits polítics o per la baixa consciència lingüística d’alguns parlants que no volen usar el català i no consideren necessari potenciar-lo, en alguns territoris la normalització lingüística és molt feble i la regressió i la substitució lingüística van guanyant terreny.

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.