Unitat 11

La poesia. Els gèneres poètics

Mitjançant la poesia, l'autor expressa estats d'ànim, emocions, sentiments... Es tracta d'un gènere literari molt personal i proper a l'autor.

Contingut exercicis

Els poemes presenten una estructura de versos, els quals tenen una rima i un ritme, en funció de l'estrofa que l'autor pretén crear.

Hi trobem:

La poesia lírica, caracteritzada per:

  • Un parlant líric, qui expressa els sentiments en el poema respecte a un objecte líric.
  • L'objecte líric fa referència a l’objecte, ens o situació que provoca sentiments en el poeta, expressats pel parlant líric.
  • El motiu líric és el tema tractat a l’obra lírica, per tant, fa referència al sentiment predominant que expressa el parlant líric.
  • L'actitud lírica és la forma que assoleix el parlant líric per expressar les seves emocions.

 

L'ègloga és un subgènere de la poesia lírica on a vegades es dialoga com una peça teatral d’un acte. Té gran protagonisme la música, el tema central és l’amor, on un o diversos pastors el porten a terme en un ambient camperol on la natura té gran valor i es considera paradisíaca.

L'elegia és un subgènere de la poesia lírica que té com a finalitat la lamentació: pèrdua d’alguna persona estimada, pas d’un període de temps feliç,  pèrdua de la il·lusió...

L'epigrama és una breu composició poètica amb un pensament principal de caràcter festiu o satíric expressat de manera enginyosa. Alguns temes que tractaven eren: la vida simple d’alguns navegants, teixidores, etc., l’amor heterosexual, lèsbic o gai, la religiositat, la innocència, la sexualitat, les arts plàstiques...

L'oda és la composició lírica a vers, de mitjana extensió i de tema noble on s’expressa de manera cantada l’admiració exaltada per algú o per alguna cosa. Pot ser de diferents tipus segons el tema que es canti: sagrada, filosòfica, amatòria, heroica...

La sàtira és un subgènere líric amb el qual s’expressa indignació cap algú o alguna cosa amb caràcter moralitzador, irònic, lúdic o burlesc.

La balada és una forma fixa del cant cortesà propi del final de l’Edat Mitjana a Europa i que va aparèixer en el segle XIV.  Té la particularitat de repetir el mateix vers, anomenat tornada, al final de cada tres estrofes.

La poesia èpica és un gènere literari on es presenten de forma objectiva fets llegendaris o ficticis que han protagonitzat un o més herois en un temps i un espai determinats.

En l'epopeia es narren les gestes dels herois, normalment es barregen tant elements reals com fabulosos i llegendaris.

El romanç és un poema típic de la tradició oral, que es va popularitzar durant el segle XV quan es van  recollir per primera vegada per escrit amb el nom dels romancers. Els romanços, doncs, són poemes narratius que van variant segons el gust popular del moment i de cada lloc, i per tant tenen una gran varietat temàtica

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.