Unitat 4

La cohesió

La cohesió textual és quan les diverses parts d’un text tenen coherència entre elles, és a dir, estan relacionades semànticament a partir de la utilització de mecanismes sintàctics.

Contingut exercicis

A més,   per aparèixer lligats s’han d’utilitzar procediments com els següents:

  • Ús de connectors.
  • Manteniment de referents a través de la repetició de mots, l'el·lipsi, l'ús de sinònims o la substitució pronominal.
  • Ús correcte del signes de puntuació.

Cal comprovar que el text estigui cohesionat i fixar-se en si les relacions semàntiques s’adeqüen a les oracions del text. Per tant, cal tenir en compte aquests passos:

  • Que el pas d'un paràgraf a un altre respon a una evolució en el discurs.
  • Que els connectors utilitzats serveixen com a senyals dels elements lingüístics.
  • Que els signes de puntuació organitzen i equilibren el text.
  • Que no hi ha incorreccions ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques (a banda de les gramàtiques clàssiques, els correctors informàtics poden ser molt útils).
  • Que les convencions s'han utilitzat de manera coherent.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.