Unitat 5

La coherència

La coherència textual és la propietat que dóna unitat de significació al text.

Contingut exercicis

Un text coherent presenta:

 • un tema central, que constitueix el fil conductor de tot;
 • la informació necessària per a entendre'l i
 • una ordenació precisa.

Un text coherent té una unitat de registre, de to i d'estil. Per a comprovar la coherència d'un text, cal revisar-lo, buscar problemes en l'estructuració de les idees i comprovar que el text presenta un sentit global, d'acord amb la intenció inicial. A més, cal comprovar que hi ha continuïtat entre les idees exposades, sense desequilibris ni contrasentits, i que cap concepte no queda ambigu. I, també, hem de comprovar que les idees s'han d'ordenar tenint present què sap i què no sap el destinatari del text i les seves possibles reaccions.

La cohesió textual és quan les diverses parts d’un text tenen coherència entre elles, és a dir, estan relacionades semànticament a partir de la utilització de mecanismes sintàctics. A més, per aparèixer lligats s’han d’utilitzar procediments com els següents:

 • Ús de connectors.
 • Manteniment de referents a través de la repetició de mots, l'el·lipsi, l'ús de sinònims o la substitució pronominal.
 • Ús correcte del signes de puntuació.

Cal comprovar que el text estigui cohesionat i fixar-se en si les relacions semàntiques s’adeqüen a les oracions del text. Per tant, cal tenir en compte aquests passos:

 • Que el pas d'un paràgraf a un altre respon a una evolució en el discurs.
 • Que els connectors utilitzats serveixen com a senyals dels elements lingüístics.
 • Que els signes de puntuació organitzen i equilibren el text.
 • Que no hi ha incorreccions ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques (a banda de les gramàtiques clàssiques, els correctors informàtics poden ser molt útils).
 • Que les convencions s'han utilitzat de manera coherent.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.