Unitat 50

Funcions sintàctiques del sintagma verbal

Contingut exercicis

 

El sintagma verbal (SV) és l’estructura gramatical formada per un verb (V) i els seus complements. El SV conforma el predicat de l’oració; és a dir, allò que es diu del SN subjecte. Per exemple: En Joan (subjecte) menja patates. (predicat)

Dins del SV podem trobar diversos elements: un especificador, el nucli i els complements:

  • La funció d’especificador del verb la fan alguns adverbis (no, també, només, solament, ja, encara…).
  • El nucli és el verb.
  • La funció de complement del verb la poden fer:

            Un SN: menja patates.

            Un adjectiu: és atrevida

            Un SPrep.: pensen en els exàmens.

            Un adverbi: menja de pressa.

            Un pronom: menja això.

            Una oració subordinada: diu que et mengis les patates.

Els sintagmes verbals poden constituir predicats nominals, si porten un verb copulatiu (ser, estar i semblar) o bé predicats verbals, quan porten qualsevol altre verb predicatiu (els verbs plens de significat).

Dins del SV, podem trobar les següents funcions sintàctiques:

Complement directe.

Complement indirecte.

Complement circumstancial.

Complement atribut.

Complement de règim verbal.

Complement predicatiu.

Complement agent.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.