Unitat 51

Funcions sintàctiques del sintagma nominal

Contingut exercicis

 

El sintagma nominal (SN) és un conjunt de mots que forma un constituent sintàctic, el nucli del qual és un nom.

L'estructura que presenta el SN, majoritàriament, és: (determinant) + nom + (complement nominal).

L'SN i el sintagma verbal predicat (SV Predicat) formen les oracions. És, per tant, un element molt important dins d'una oració.

Les funcions sintàctiques que pot desenvolupar són les següents:

  • Subjecte:

En Joan [Det. + Nom] dirigeix l'orquestra.

  • Complement directe:

En Joan dirigeix l'orquestra Simfònica de Catalunya [Det.+ Nom + CN].

  • Complement atribut:

En Joan és el director de l'orquestra [Det. + Nom].

  • Complement predicatiu:

En Joan ha estat nomenat el director de l'orquestra [Det. + Nom].

  • Complement circumstancial:

En Joan dirigeix l'orquestra cada diumenge [Det. + Nom].

  • Complement del nom:

En Joan dirigeix l'Orquestra Catalunya [Nom].

De vegades, l'SN pot portar un complement que és un sintagma preposicional. En aquest cas, ens trobem davant d'un SN introduït per una preposició. Per exemple: el director de l'orquestra.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.