Unitat 9

Figures retòriques

Quan usem el llenguatge poètic, sovint és més fàcil no fer un ús literal de les expressions. Per tant, en un poema cal interpretar i analitzar les figures retòriques que hi apareixen.

Contingut exercicis

Hi ha moltes figures retòriques, però les més habituals i usades són les següents:

  •  L'anàfora consisteix en la repetició del mateix mot o grup de mots al començament de determinats versos o estrofes per reforçar el sentit i aportar simetria.
  • La comparació estableix una relació d’analogia o semblança —de forma, de funció, de mida, de color— entre l’objecte real de què es parla i un objecte imaginat per l’autor.
  • La hipèrbole consisteix en una exageració evident.
  • La metàfora substitueix l’objecte real per un d’imaginat per l’autor, amb el qual existeix una determinada analogia.
  • La paradoxa expressa un enunciat cert, però que conté dos conceptes antagònics que generen un efecte contradictori, absurd o inversemblant.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.