Unitat 23

Fenòmens de contacte vocàlics i consonàntics

Sobre la fonètica sintàctica, cal tenir en compte un seguit de fenòmens que tenen lloc entre els diversos sons d’una mateixa paraula o entre les paraules amb les quals tenen contacte. Es tracta de fenòmens de contacte vocàlic i consonàntic.

Contingut exercicis

Els vocàlics són els següents:

  • Elisió sintàctica: quan tenim una a/e a final de mot o a principi de mot i seguides d’una altra vocal. A nivell ortogràfic, aquests dos casos es veuen reflectits en l’apòstrof i la contracció. Llevat de quan trobem dues tòniques en contacte: aleshores es conserven i pronuncien totes dues. Per exemple:

neutra + tònica: una hora

tònica + neutra: camí estret

neutra + àtona (i,o,u): sense història

àtona (i,o,u) + neutra: carro estret

neutra + neutra: mitja entrada

  • Sinalefa: quan les vocals en contacte formen diftong sintàctic. O quan la i/u fan de consonant. Exemples: febrer i març, té un gos, hi ha dos nois

Quant als consonàntics:

  • Ensordiment i sonorització:
    • Quan tenim una oclusiva a final de mot, aquesta sempre serà sorda. Exemple: club [p], actitud [t], mag [k].

Davant de consonant sonora, prenen sonoritat. Exemples: tap negre [b], dit gros [d], ruc jove [g].

  • Una fricativa / africada davant d’una consonant sonora o davant d’una vocal serà sonora. Exemple: dies llargs [z]
  • Gemminació: es pronuncia de manera gemminada la consonant oclusiva dels grups bl i gl: po[bb]le, se[gg]le. Passa el mateix amb els grups tl i tll: espa[ll]a.
  • Iodització: consisteix en pronunciar [i] el dígraf /ll/: Ripo[i], [i]apis.
  • Emmudiment de consonants finals: les consonants oclusives (b/p/d/t/c/g) només es pronuncien si van darrere d’una consonant nasal. Si es troben a final de mot en qualsevol altre context, no es pronuncien. Exemple: camp, alt

La /r/ a final de mot no es pronuncia: sencer

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.