Unitat 22

Els textos expositius, argumentatius, instructius, descriptius i narratius

Segons el tipus d'informació que volem transmetre i quina sigui la finalitat, triarem la tipologia textual més adequada.

Contingut exercicis

El text expositiu

El text expositiu serveix per difondre, per informar, per donar a conèixer una informació concreta. El caràcter ha de ser completament objectiu i la informació serà presentada de manera clara i ordenada.

L'estructura del text expositiu comprèn tres parts clarament diferenciades: introducció, desenvolupament i conclusió.

La introducció s'acostuma a trobar en el primer paràgraf del text, i és on es presenta el tema, se'n descriu la seva importància. Sempre, recalquem, de manera objectiva.

En el desenvolupament trobem la part central del text i és on s'exposa la informació del tema de manera clara i ordenada.

La conclusió agrupa les idees principals que s'han exposat al llarg del text. Es tracta d'una síntesi del text.

Característiques del text expositiu:

 • El temps verbal més habitual és el present d'indicatiu.
 • Oracions en tercera persona.
 • Adjectius neutres.
 • Importància dels
 • Aportacions d'exemples, citacions i dades il·lustratives.

El text argumentatiu

El text argumentatiu és aquell en el qual predomina l'argumentació, és a dir, on s'hi exposa l'opinió de l'autor sobre un tema concret.

Amb el text argumentatiu no només es pretén expressar una opinió, sinó que també es busca de convèncer algú que manifesta una opinió contrària.

Aquest tipus de text presenta la següent estructura:

 • Introducció: on es presenta la idea que es vol expressar i demostrar.
 • Arguments: presentació dels arguments que corroboren la idea de qui argumenta i que han de servir per convèncer.
 • Conclusió: recull i enunciat, de manera sintètica i clara, de la tesi de l'autor, i suggeriment de nous temes per tractar en un futur.

El text instructiu

El text instructiu recomana fer una sèrie d'accions o passes a seguir de manera ordenada amb una finalitat didàctica , per tant, informa de per què hem de fer-les i com hem de fer-les.

Aquest tipus de text, primerament presenta quina és la finalitat que persegueix i després, exposa el seguit d'instruccions que s'han d'anar realitzant. Aquestes instruccions segueixen l'estructura següent: marca d'ordre —acció que s'ha de fer— i com s'ha de fer. L'objectiu de les marques d'ordre és indicar el pas d'una instrucció a la següent i aquestes marques d'ordre poden ser substituïdes per recursos tipogràfics (punt, guió...). Algunes instruccions necessàriament han de fer-se en un ordre determinat perquè siguin efectives.

Els textos instructius acostumen a ser esquemàtics i concisos. L'esquematisme consisteix a destacar els continguts principals fent servir paraules claus. La concisió fa referència a expressar només allò que és estrictament necessari per a la comprensió dels continguts.

Per expressar les instruccions s’utilitza l’imperatiu. Però  es poden fer servir altres formes verbals tenint en compte els diferents graus de formalitat entre l'emissor i el receptor, la intenció que es persegueix o la situació [la persona i el nombre de la forma verbal que s'empra, la utilització de diferents temps verbals i l'ús de verbs específics per a expressar la instrucció (caldre, haver de, etc.)]. L'ús combinat d'aquests recursos gramaticals permet d'intensificar o suavitzar la sensació d'imposició o d'ordre de les instruccions.

Per expressar la manera com s'han de fer les accions, es poden usar adverbis i locucions adverbials de manera, adverbis en -ment, preposicions + nom, oracions introduïdes per nexes modals (com, com si, segons, etc.) o verbs que, pel seu significat, indiquen manera i gerundis.

Per expressar la finalitat d'una acció, es poden usar: la preposició per a + nom, oracions introduïdes per nexes finals (perquè, a fi que, per tal que, etc.), per (o locucions finals com a fi de, per tal de, etc.) + infinitiu i verbs que, per la seva significació, indiquen finalitat: perseguir, proposar-se, pretendre...

Per indicar instruments podem fer servir: per mitjà de, mitjançant, amb...

Els missatges s'elaboren sempre amb un codi, que tant pot ser el lingüístic com dibuixos, imatges, gràfics...

El text descriptiu

Un text descriptiu presenta, explica detalladament, precisa com són les persones, els animals, els objectes, els llocs, els ambients... Sovint, les descripcions formen part d'altres textos.

En un text descriptiu s'utilitzen recursos lingüístics que permeten crear una imatge mental d'allò que es descriu: verbs en present o en imperfet, mots de significat precís (com els substantius), adjectius que afegeixen qualitats a la realitat descrita, comparacions, etc.

Per fer una bona descripció cal seguir uns passos:

 • Observar amb atenció allò que es vol descriure.
 • Seleccionar les coses observades que considerem més interessants.
 • Estructurar i ordenar la informació.
 • Redactar la descripció.

El text narratiu

El text narratiu serveix per explicar unes accions o uns fets, que poden ser reals o imaginaris, i que es desenvolupen en un temps i en un espai determinats. Aquests fets estan relacionats entre si i constitueixen una història.

L'estructura que presenta un text narratiu acostuma a ser la següent:

 • Presentació: ens diu a quina època se situen els personatges que surten a la història i s’explica el problema o situació que es desenvoluparà al llarg del text.
 • Nus: s’explica com es desenvolupen els fets que constitueixen la història. És la part més llarga del relat.
 • Desenllaç o final: dóna la solució de la història, és a dir, s’explica de quina manera s'acaba.

Hi ha dues classes de relats:

 • Relat realista: els fets que explica el text narratiu poden ser reals o versemblants, és a dir, que poden semblar reals. Per exemple en la crònica o la notícia.
 • Relat fantàstic: els fets poden ser fabulosos o inversemblants, és a dir, de cap manera podrien ser reals. Per exemple en la rondalla o la faula.

Els personatges són un dels elements bàsics del text narratiu. En un relat en poden sortir molts o pocs. Normalment hi ha un personatge principal, o més d'un, i uns personatges secundaris.

El personatge principal, és a dir, el protagonista, condueix l'acció i surt, pràcticament, al llarg de tot el relat. És el personatge del qual se'ns dóna més informació.

L'acció es desenvolupa en un temps determinat. Per això, no poden aparèixer ni situacions ni objectes ni personatges que no siguin propis del temps en què transcorren els fets.

Moltes vegades, l'autor o autora canvia l'ordre cronològic dels fets per tal de crear intriga i donar la informació important en el moment oportú.

És important, en tot cas, l’ús de les expressions temporals en un relat, com ara ahir, abans-d'ahir, l'endemà... que faciliten l'organització de la història perquè situen els fets uns al davant o al darrere dels altres, i permeten als lectors i lectores reconstruir l'ordre cronològic dels fets.

Pel que fa a l'espai, els fets explicats sempre tenen lloc en un entorn físic. Aquest espai pot ser anomenat, simplement, o bé pot ser descrit de manera acurada. La descripció d'un lloc sol començar explicant com és o on està situat, i tot seguit s’ens informa de com són les parts més importants i també com són alguns elements pròxims.

Per situar exactament els diferents elements es fan servir expressions de lloc, com ara d'una banda, a l'esquerra, a dalt..., i per dir com són aquests elements s’usen adjectius (pelat, alt...), comparacions (tan fondo com una fossa) i altres expressions.

En el text narratiu, el narrador pot ser en 1a persona o en 3a persona:

 • Narració en 1a persona: el narrador és un dels personatges; utilitza verbs, determinants possessius i pronoms personals en primera persona.

El dia que vaig anar al col·legi amb la caçadora del meu germà...

 • Narració en 3a persona: és la que explica un narrador des de fora, utilitzant verbs, determinants possessius i pronoms personals en tercera persona.

El dia que va anar al col·legi amb la caçadora del seu germà...

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.