Unitat 21

Els textos administratius

Contingut exercicis

Els documents administratius es poden agrupar en cinc grans blocs: correspondència administrativa, convocatòries, sol·licituds, documents de règim intern i comunicacions breus.

Dintre d’aquests blocs es poden especificar diferents classes de textos administratius. En destaquen el currículum, la carta de presentació, la sol·licitud, la instància i la carta formal.

El currículum és un document personal que recull les dades acadèmiques i professionals o laborals d’una persona. En un currículum hi fem constar la formació que tenim, de qualsevol àmbit, i que pugui ser d’interès per al destinatari, així com l’experiència laboral. Majoritàriament, preparem el currículum quan busquem una feina.

La carta de presentació és un document breu en el qual donem una visió ràpida sobre nosaltres, la formació que tenim i allò a què ens dediquem. S’utilitza, generalment, per presentar el currículum, acompanyant-lo, o bé per abreujar-lo. Només hi destaquem allò que realment convé.

La sol·licitud i la instància són documents formals que utilitzem per fer alguna petició en algun organisme, del qual n’esperem una resposta per escrit.

La carta formal és l’escrit que fem a alguna institució o organisme de l’Administració pública per tal de donar a conèixer algun fet puntual de prou importància i rellevància com per a ser transmès a nivell oficial, ja sigui una queixa, una sol·licitud, una proposta, etc. Aquests documents formals, quan són presentats al destinatari, són entrats per registre i se’ls atorga una numeració per tal d’identificar el document i poder-lo localitzar en cas de necessitat, ja que són documents que s’arxiven.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.