Unitat 1

Els signes de puntuació

Són els nexes que utilitzem per a separar les idees d'un text, les oracions... En funció de la pausa que volem fer entre una idea i una altra, el signe de puntuació és un o un altre.

Contingut exercicis

La coma indica una pausa menor. Es posa en els casos següents:

 • Per a separar elements (mots, frases, etc.) d'una enumeració, llevat que hi hagi les conjuncions i, o o ni.

Necessitem un ordinador, una impressora, un mòdem i un vídeo.

Les aules no disposen d'ordinadors, projectors ni pantalles.

 • Davant i darrere d'un incís.

Recordeu que, per a obtenir el text complet dels articles, només ho heu de sol·licitar.

El 3 de juny rebrem, del regidor del districte, una resolució.

 • Abans, després, o abans i després, d'un vocatiu.

Maria, vine.

Hola, Joan. Benvingut al Campus.

 • Per a indicar l'elisió d'un verb.

A primer expliquen la prosa i a segon, la poesia.

 • Quan es duplica un element que ha estat dit abans en forma de pronom.

No ha dit quant li costarà, a l'usuari.

No es posa entre subjecte i verb ni entre verb i complements, llevat que hi hagi un incís.

El punt indica una pausa major. Es posa en els casos següents:

 • Al final d'una frase amb sentit complet.

No es posa punt en les xifres que indiquen anys o ordre.

L'any 2000 és l'últim del segle XX.

Consulteu la pàgina 1253 de la nova Gramàtica descriptiva.

Tampoc no es posa punt després dels signes d'exclamació i interrogació, al final dels títols i subtítols ni en les datacions.

Hola a tothom!

Breda, 13 de juny de 2004

El punt i coma indica una pausa més llarga que la de la coma i menys que la del punt (no hi ha espai abans del punt i coma). Es posa en els casos següents:

 • Quan hi ha comes i s'ha de fer una separació més important, però que no arriba a punt, o quan la relació entre una frase i una altra és més allunyada que la que expressaria una coma, però no tant com la que indicaria un punt.

Aquest apartat té un doble vessant: d'una banda, s'expliquen els objectius exposats en els mòduls didàctics; d'una altra banda, s'introdueixen els conceptes bàsics.

 • Per a separar elements d'una enumeració —que habitualment se separen amb comes— quan ja hi ha comes dins de cada element. En aquest cas, abans de l'element final, precedit per les conjuncions i, o o ni, s'hi sol posar una coma.

La professora Granyer va tenir una reunió amb el director de l'institut, Antoni Pla; la consellera delegada de l'editorial, Josefina Clarà; la vicepresidenta de l'entitat, Concepció Gratacòs, i el tutor de l'estudiant, Rafael Anton.

Els dos punts indiquen una certa subordinació del segon element respecte del primer (no hi ha espai abans dels dos punts). Es posen en els casos següents:

 • Per a indicar causa, demostració, exemples, enumeracions, etc.

Hi ha els ingredients següents: ametlles, xocolata, mantega...

Els punts suspensius (tres i prou i sense espai entre la paraula i el punt que hi és més acostat) indiquen suspensió del pensament. Es posen en els casos següents:

 • Per a indicar que una enumeració no queda tancada.

animals, plantes, objectes...

 • Per a indicar que una frase és inacabada perquè es vol donar a entendre alguna cosa, per reticència, etc.

Ells molt dir, però a l'hora de fer...

No es posen després de l'abreviatura etc., ja que tenen la mateixa funció.

El signe d'interrogació indica pregunta. Es posa només al final.

Què vols que et digui?

El signe d'admiració indica admiració o exclamació. Es posa només al final.

Que gran que t'has fet!

Són considerats, també, signes de puntuació: els guions, els parèntesis, els claudàtors, les cometes simples i les cometes dobles.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.