Unitat 45

Els pronoms

Contingut exercicis

 

El pronom és un mot que pertany a una categoria gramatical menor. Tot i així, actua com el nom, en el seu defecte. I en pot arribar a fer les mateixes funcions.

Tenim tres classes de pronoms:

  • Els pronoms personals forts són els que utilitzem en lloc dels noms de persona. Es classifiquen en 1a, 2a i 3a persona, del singular i del plural. Podeu veure’ls al quadre següent:
1a persona 2a persona 3a persona
singular jo tu ell/a
plural nosaltres vosaltres ells/es
  • Els pronoms personals febles són els que acompanyen una forma verbal, i que també es refereixen a persones. En funció de la posició respecte del verb que prenen, en podem distingir de quatre classes: la forma reforçada, la qual és el pronom sencer; la forma elidida, quan el pronom apareix en posició preverbal i apostrofada; la plena, quan apareix en posició postverbal amb guionet; i la reduïda, en posició
CAT_4_43a
  •  Els pronoms relatius són aquells que utilitzem en una oració subordinada adjectiva, en la qual aquests pronoms substitueixen un antecedent al qual fan referència. I són els següents: que, què, qui, el/la/els/les qual(s), on.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.