Unitat 20

Els gèneres periodístics

Els gèneres periodístics van néixer al segle XIX i tenen com a peculiaritat el mitjà a través del qual són transmesos i difosos.

Contingut exercicis

Podem classificar-los en dos grans grups: els informatius, que tenen com a finalitat de transmetre unes informacions concretes sobre qualsevol tema; i els d’opinió, que pretenen divulgar unes idees.

Els temes del textos periodístics són temes d’actualitat, d’interès general, que tracten esdeveniments propers als destinataris o dels quals se n’ha fet un ressò públic, que tenen un interès humà (a nivell sentimental, social, polític…) i on els protagonistes que en formen part tenen certa significació.

L’estructura que presenten els textos periodístics és la següent:

 •  titular, amb un títol sobre el contingut del text;
 • entrada o lead, que és un resum del contingut del text;
 • cos o desenvolupament, on hi ha tot el text.

 

La llengua que s’utilitza en aquesta classe de textos correspon al registre estàndard, i és caracteritzada per l’objectivitat, la claredat i la correcció. Per tant, podem dir que solen ser textos on hi ha absència de subjecte i cerca de credibilitat. El lèxic no presenta dificultats de comprensió i, si hi ha paraules tècniques, aquestes són explicades. La sintaxi no és complexa.

Tipus de textos periodístics:

 • La notícia: text breu d’informació sobre un fet d’actualitat recent.
 • El reportatge: desenvolupament d’un tema de manera documentada.
 • L’article d’opinió: text expositiu o argumentatiu que explica els fets des d’un determinat punt de vista.
 •  La crítica: valoració d’uns fets, opinions, obres, etc.
 • La carta al director: escrit d’un lector destinat al director, per tal de donar-li a conèixer una opinió, algun desacord, una felicitació…
 • L’editorial: es tracta d’un article d’opinió que determina la línia de la publicació.
 •  L’entrevista: text per donar a conèixer algun personatge, i format per preguntes i respostes.
 •  La crònica: text presentat per un corresponsal per informar sobre uns esdeveniments, que valora, analitza i interpreta.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.