Unitat 3

Els connectors i marcadors textuals

Els connectors textuals són enllaços amb en els quals lliguem el discurs i ens ajuden a organitzar el text de forma ordenada i ben coordinada.

Contingut exercicis

D'aquesta manera, aconseguim exposar les idees de manera ordenada i ben coordinada.

Per veure quins connectors es poden fer servir, i per a què cal fer servir cadascun d’ells, farem dues classificacions:

Si es vol estructurar un text

 • Per a introduir el tema:
  L'objectiu principal de / Aquest escrit/document tracta de...
  Respecte a / Pel que fa a / Quant a / Sobre (el tema de)...
  En relació amb / Un altre punt és / El punt següent tracta de...
 • Per a marcar ordre:
  1r / En primer lloc / Primer / Primerament / Per començar / D'entrada...
  2n / En segon lloc / Segon / Segonament...
  3r / En tercer lloc / Tercer / Tercerament...
  En darrer lloc / Finalment / En últim lloc / Per acabar...
 • Per a fer distincions:
  D'una banda / De l'altra...
  D'altra banda / Altrament...
  Al contrari / En canvi...
 • Per a continuar sobre un mateix punt:
  A més a més / A més / Així mateix...
  Després / Tot seguit / També, / Així doncs...
 • Per a posar èmfasi en un punt:
  És a dir / En altres paraules / Dit d'una altra manera...
  S'ha de tenir en compte...
  El més important / La idea central / Convé ressaltar...
  Val la pena recordar / Cal insistir en...
 • Per a posar exemples:
  Per exemple / Un bon exemple d'això és / Com a exemple...
  En concret / Com ara...
 • Per a resumir:
  En resum / Resumint el més important...
  En conjunt / Globalment...
 • Per a acabar:
  En conclusió / En definitiva / En conseqüència / Així doncs...
  Per acabar / Finalment...

Si es volen estructurar idees

 • Per a indicar causa:
  perquè (+ v. indicatiu) / ja que / vist que / com que...
  atès que / a causa de / gràcies a / per culpa de...
 • Per a indicar conseqüència:
  en conseqüència / consegüentment / per tant / de manera que / per això...
 • Per a indicar condició:
  Si / en cas de / a condició de...
 • Per a indicar finalitat:
  perquè (+ v. subjuntiu) / a fi de / per tal que / amb l'objectiu de...
  amb la finalitat de...
 • Per a indicar oposició (adversatives):
  en canvi / al contrari / tanmateix / ara bé...
  No obstant això / Malgrat això...
 • Per a indicar objecció (concessives):
  encara que / malgrat que / tot i que / per bé que...
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.