Unitat 8

Comentari de textos literaris

Quan ens disposem a comentar un text literari, cal que tinguem en compte, en primer lloc, de quina classe de text es tracta: narratiu, poètic o teatral, tot i que l’estructura de comentari de text és similar en els tres casos.

Contingut exercicis

Comentar un text significa explicar, amb unes altres paraules, què ens diu el text, què ens aporta, de quin tipus de text es tracta, on pertany… Cal, doncs, tractar els aspectes següents:

  • Definició del tipus de text. Si es tracta d’una obra sencera, parlarem d’aquesta obra. Si hem de fer el comentari d’un fragment, cal que el situem dins de l’obra: de què tracta el fragment en qüestió i entre quins altres fragments i apartats de l’obra sencera es troba.
  • Referència de l’autor. Quin significat té l’obra per a l’autor. Per què la va escriure, qui era, què en pretenia aconseguir. En aquest punt també podem comentar el moviment literari al qual pertany l’obra.
  • Destinatari del text. En funció del tipus de text davant del qual ens trobem, haurem de tenir en compte el destinatari del text a comentar. Pot ser que, simplement, el destinatari sigui un públic lector. O que vagi dirigida a algú en concret.
  • Finalitat del text. En aquest apartat parlarem del sentit que té l’obra en la vida creativa de l’autor, i en relació a les altres, i en relació al moviment al qual pertany.

Tots aquests aspectes els tractarem seguint l’esquema següent:

  • Introducció (obra i autor).
  • Explicació del contingut (tema i idees tractades).
  • La forma (interna, llenguatge i estil, i externa, estructura del text).
  • Crítica (valoracions i conclusions).
    A l’hora de fer un comentari de text, cal que seguim aquests apartats i que els tinguem tots en compte, però no han de ser tractats de manera separada i marcada, sinó que hem d’aconseguir de fer un text cohesionat, coherent i adequat.
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.