Unitat 31

Camps semàntics. Frases fetes. Locucions

Contingut exercicis

En la cultura popular de la nostra llengua, tenim un ampli repertori de frases fetes, locucions i refranys. Són dites que ens transmeten un sentit figurat.

Les locucions són grups de mots que tenen el valor d'una sola paraula (locució nominal, locució adverbial...). Per exemple: des que el món és món (equival a un adverbi: ‘sempre').

Les frases fetes són expressions estereotipades que tenen com a nucli un verb. Formen un conjunt molt lexicalitzat i unitari de sentit que fa minvar el valor significatiu del verb, i el seu significat no pot ser deduït del significat dels seus components. L'ús ha fixat aquestes expressions i les ha fet familiars a tota la comunitat lingüística. Per exemple: anar com l'anell al dit ('escaure a la perfecció').

 

Els refranys són sentències que expressen un pensament popular en les quals es relacionen almenys dues idees amb una finalitat moral o didàctica. Normalment tenen un origen antic i la seva temàtica és il·limitada: costums ancestrals, malalties, remeis de salut, feines, creences, supersticions, naturalesa, temps, etc.

Es tracta de frases fixes enginyoses,  que no admeten variacions,  que pretenen resumir un aspecte concret de saviesa popular o marcar una pauta de comportament.  Tenen una estructura rimada i es transmeten per via oral.

Per exemple: No diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat ('no podem dir que hem aconseguit quelcom abans d’hora’).

El camp semàntic és el conjunt de mots que s’agrupen per un mateix significat. Per exemple: taula, cadira, sofà, còmoda… conformen el camp semàntic de “mobiliari”.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.