Lingüístic

Català

Comunicació. Composició de textos escrits
 • Els signes de puntuació
 • La correcció gramatical
 • Els connectors i marcadors textuals
 • La cohesió
 • La coherència
 • L’adequació
 • Comunicació. Comprensió de textos escrits
 • El teatre: característiques del text teatral
 • Comentari de textos literaris
 • Figures retòriques
 • Mètrica i versificació
 • La poesia. Els gèneres poètics
 • El conte
 • Els gèneres i els subgèneres literaris
 • La novel·la: característiques
 • Comunicació. Expressió oral
 • Lectura expressiva de textos literaris
 • L’argumentació: el debat i el col·loqui
 • Tècniques per parlar bé en públic
 • Comunicació. La comunicació
 • El llenguatge publicitari. Principals recursos expressius
 • Els gèneres periodístics d'argumentació
 • Els gèneres periodístics
 • Comunicació. Tipologia textual
 • Els textos administratius
 • Els textos expositius, argumentatius, instructius, descriptius i narratius
 • Coneixement de la llengua. Fonètica
 • Fenòmens de contacte vocàlics i consonàntics
 • L’articulació de sons vocàlics i consonàntics
 • Sons, fonemes i grafies
 • Fonètica i fonologia
 • Coneixement de la llengua. Lèxic i semàntica
 • Mots patrimonials. Substrat, superestrat i adstrat
 • Polisèmia i homonímia. Homofonia i homografia
 • Sinonímia i antonímia. Falsos sinònims
 • Hipònims i hiperònims. L'habilitació
 • Camps semàntics. Frases fetes. Locucions
 • La formació del lèxic
 • Coneixement de la llengua. Morfologia
 • Morfologia del verb. Els verbs irregulars
 • Morfologia dels determinants i dels quantificadors
 • Morfologia del nom i de l'adjectiu
 • Coneixement de la llengua. Ortografia
 • L’apòstrof, la contracció, el guionet
 • Les nasals i laterals. Les vibrants. La hac
 • Les fricatives i grups africats