Unitat 68

Ús de la notació científica amb les eines digitals

Contingut exercicis
  1. Calculadores.

Per introduir un nombre en notació científica a la calculadora farem servir la tecla  [ EXP ].

Si volem escriure el nombre  2,85·107  escriurem  2.85  [EXP]  7.

Algunes calculadores més recents han canviat aquesta tecla (que portava sovint a errors) per la tecla  [ 10x ].

Quan hem introduït aquesta seqüència de tecles, a la pantalla de la calculadora ha d’aparèixer:MAT_23_3_DIBUDe vegades, si fem una operació que té per resultat un nombre molt gran o molt petit, la calculadora ens mostrarà automàticament el resultat amb notació científica.  Si calculem 715 el resultat que mostra la calculadora és:
MAT_23_3_DIBUSi volem passar un nombre en notació científica a la seva expressió ordinària, amb totes les seves xifres, podem fer servir la tecla [ENG].

Fixa’t que si introduïm el nombre  3.14 [ EXP ] 10, i tot seguit pitgem la tecla [ENG] obtindrem 31.4·109.  Si tornem a pitjar la tecla [ENG] obtindrem 31400·106.  Cada vegada que fem servir aquesta tecla disminueix l’exponent del 10 i augmenta el nombre de xifres que ens mostra a la pantalla.

  1. Excel.

Quan treballem amb el full de càlcul Excel, si volem que el nombre que apareix en una cel·la es mostri en notació científica hem de:

  • Situar-nos a sobre d’aquesta cel·la amb el cursor.
  • Clicar amb el botó dret del ratolí.
  • Seleccionar l’opció “Format de cel·la” del menú desplegable.
  • Triar l’opció “Científica”.

D’aquesta forma els nombres es mostraran com:MAT_23_3_DIBU3

  1. GeoGebra.

Per introduir nombres en notació científica al GeoGebra farem servir les instruccions

NotaciónCientífica[ nombre ]

NotaciónCientífica[ nombre, presició ]

Si introduïm, per exemple:

NotaciónCientífica[ 123456000 ] , produeix 1.23456·108

NotaciónCientífica[ 123456000,2 ], produeix 1.2·108

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.