Unitat 26

Resolució gràfica de sistemes

Contingut exercicis

Quan tenim un sistema d’equacions lineals, com per exemple:

\left\{\begin{matrix}x-y=4 &\\3x+y=4& \end{matrix}\right.

Podem aïllar la incògnita y de cadascuna de les equacions:

\left\{\begin{matrix}-y=4-x &\\y=4-3x& \end{matrix}\right.\rightarrow\left\{\begin{matrix}y=x-4 &\\y=-3x+4&\end{matrix}\right.

I interpretem cada equació com una funció, de la qual podem obtenir la seva gràfica, que serà una recta.

Farem una taula de valors per cada recta, i les representarem en un mateix gràfic:

MAT_3_60_1

I la gràfica de les dues rectes és:

MAT_3_60_2

El punt on es tallen, el punt ( 2 , -2 ) ens diu que la solució del sistema d’equacions és x = 2  i  y = -2.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.