Unitat 56

Resolució de problemes amb estimacions numèriques

Quan fem càlculs amb dades que són aproximacions, hem de ser conscients que estem cometent un error, i que aquest error es pot propagar amb els càlculs.

Contingut exercicis

Farem un parell d’exemples.

1)  El costat d’un quadrat mesura 4,87 cm, i nosaltres prenem com a aproximació el valor 5 cm.  Volem calcular el perímetre i l’àrea del quadrat.

Amb el valor exacte:

Perímetre =4,87\cdot 4=19,48\: cm

Àrea =4,87^2= 23,7169\: cm^2

Amb el valor aproximat:

Perímetre =5\cdot 4=20\: cm

Àrea =5^2=25\: cm^2

Els errors absoluts que hem comès són:

Costat 0,13
Perímetre 0,52
Àrea 1,2831

 

 

2)  En un municipi hi ha 34.640 habitants, i aproximem aquest valor per 35.000.  Es calcula que un 8% de la població no té accés a internet.  Quants habitants són aquests?

Amb el valor exacte:

8{\%}\:\text{de}\:34.640=\frac{34640\cdot 8}{100}=2.771,2\cong 2.771

Amb el valor aproximat:

8{\%}\:\text{de}\:35.000 =\frac{35000 \cdot 8}{100}=2.800

Els errors absoluts que hem comès són:

Nombre d’habitants 360
Habitants sense internet 29
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.