Unitat 54

Instruments de mesura d'angles i longituds

Un instrument de mesura és un objecte que es fa servir per comparar magnituds físiques.  Com a unitats de mesura prenem magnituds prèviament establertes com a patrons.

Contingut

La unitat per mesurar angles és el grau, i la unitat per mesurar longituds és el metre.  A més de la unitat principal comptem amb els seus múltiples i submúltiples.

Tots els instruments de mesura estan subjectes a diversos graus d'error de l'instrument i a la incertesa de mesura. Dues característiques importants d'un instrument de mesura són la precisió i la sensibilitat.

 

Per mesurar angles tenim els següents instruments:

1)  Transportador d’angles.MAT_38_3_1

Es tracta d’un semicercle transparent on tenim marcats tots els graus entre 0º i 180º.

Ens permet mesurar angles i dibuixar-los nosaltres mateixos.  Per utilitzar-lo cal situar el centre del transportador a sobre del vèrtex de l’angle.

 

2)  Goniòmetre.MAT_38_3_1

Aquest aparell consta de dos regles amb mobilitat, i ens permet mesurar angles de figures amb volum.

 

 

 

3)  Sextant.MAT_38_3_2

El sextant és un instrument de mesura que permet mesurar angles entre dos objectes tals com dos punts d'una costa o un astre -tradicionalment el Sol- i l'horitzó.

 

Per mesurar longituds disposem de:

1)  Cinta mètrica.

MAT_38_3_3

Aquest instrument de mesura consisteix en una cinta flexible graduada que es pot enrotllar.  Així és molt fàcil el seu transport.

 

 

 

 

2)  Regle graduat.

MAT_38_3_4Instrument de mesura de longitud, en forma de planxa prima i rectangular, rígid o semi-rígid.  Té una escala graduada i numerada. La seva longitud total no sol superar el metre. Normalment la unitat de mesura dels regles és el centímetre, però també hi ha marcats els mil·límetres.

 

 

 

 

3)  Peu de rei.

MAT_38_3_6El peu de rei o nònius és un instrument de mesura usat principalment en mecànica i en la fabricació de tota mena d'objectes. Sol estar graduat en mil·límetres.  El peu de rei permet mesurar, per exemple, el diàmetre d'una barra, el gruix d'una placa, la fondària i diàmetre d'un forat, l'amplada d'una escletxa, ...

 

4)  Micròmetre.

MAT_38_3_7El micròmetre, que també s'anomena cargol o calibre de Palmer o simplement palmer, és un aparell que serveix per a mesurar amb precisió dimensions de l'ordre de mil·lèsimes de mil·límetre.  El seu funcionament es basa en un cargol micromètric que serveix per a valorar la mida d'un objecte amb gran precisió.