Unitat 46

Freqüències absolutes i relatives

Si tenim les dades d’una variable qualitativa o quantitativa discreta és convenient agrupar-les en una taula, que anomenem taula de freqüències.

Contingut exercicis

Les columnes de la taula són:

  • Variable. Aquí posem els diferents valors que pren la variable.
  • Freqüència absoluta. Per cada valor de la variable, comptem quants individus han contestat o tenen aquest valor.
  • Freqüència relativa. Dividim cada valor de la freq. absoluta entre el nombre d’individus de la mostra.
  • Freqüència relativa en tant per cent. Expressem la freq. relativa en forma de tant per cent.  Tan sols cal multiplicar la freq. relativa per 100.

 

Veiem un exemple.

Preguntem a 20 alumnes pel nombre de televisors que hi ha a casa seva.  Les dades obtingudes són:

2 1 3 2 2 5 1 1 2 2
3 5 4 2 2 1 1 1 2 3

 

La taula de freqüències serà:

xi Fi fi fi%
1 6 6:20 = 0,3 30%
2 8 8:20 = 0,4 40%
3 3 3:20 = 0,15 15%
4 1 1:20 = 0,05 5%
5 2 2:20 = 0,1 10%
Total: 20 1 100%

 

 

Observa:

1)  La freqüència absoluta ens diu que hi ha 6 persones que tenen un televisor a casa.  8 persones que tenen 2 televisors. ...

2)  La suma de la freqüència absoluta coincideix amb el nombre d’individus de la mostra.  La suma de les freqüències relatives és 1, i la suma dels percentatges és el 100%.

 

Vegem ara un altre exemple.

Hem preguntat a 16 alumnes pel mitjà de transport que fan servir per anar a l’institut.  Les dades obtingudes han estat:

bus Metro Bus a peu bus a peu a peu metro
bus Metro metro a peu bus a peu bus metro

 

Ara les agrupem en una taula de freqüències:

xi Fi fi fi%
A peu 5 5:16 = 0,3125 31,25 %
Bus 6 6:16 = 0,375 37,50%
Metro 5 5:16 = 0,3125 31,25 %
TOTAL: 16 1 100 %
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.