Unitat 49

Diagrama de barres. Diagrama de sectors

A partir de les dades d’una variable estadística podem representar gràficament la informació.  Si es tracta d’una variable quantitativa discreta es recomana fer un diagrama de barres.  Si es tracta d’una variable qualitativa podem optar entre un diagrama de barres o un diagrama de sectors.

Contingut exercicis
  1. Diagrama de barres.

Representarem sobre l’eix horitzontal els valors que pren la variable estadística x1 , x2 , x3 , ...  i a l’eix vertical els valors de la freqüència absoluta.

MAT_7_3_1

I ara, sobre cada valor de la variable Xi fem una barra vertical amb la freqüència absoluta com a alçada.

MAT_7_3_2

 

 

  1. Diagrama de sectors.

Aquest gràfic representa cada valor de la variable estadística com un sector circular, de forma que el total de les dades representa el cercle complet.

Per poder construir aquest gràfic farem la taula de freqüències afegint una darrera columna, on calcularem l’angle de cada categoria.  Aquest angle es pot calcular multiplicant la freqüència relativa per 360 graus ( o 180 graus si volem fer un semicercle).

Xi Fi fi Angle
X1 2 0,1333 48
X2 4 0,2666 96
X3 5 0,3333 120
X4 2 0,1333 48
X5 2 0,1333 48
Total: 15 1 360

 

Finalment podrem fer el gràfic assignant un angle de 48º a la categoria X1, un angle de 96º a la categoria X2, un angle de 120 a la categoria X3, ...

MAT_7_3_2
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.