Matemàtic

Matemàtiques

Canvi i relacions. Equacions de primer grau
 • Resolució de problemes amb equacions de primer grau
 • Equacions de primer grau amb fraccions
 • Equacions de primer grau amb parèntesi
 • Procediment per resoldre una equació de primer grau
 • Canvi i relacions. Equacions de segon grau
 • Resolució de problemes amb equacions de segon grau
 • Propietats de les solucions d'una equació de segon grau
 • Equacions de segon grau incompletes
 • Classificació d'equacions de segon grau
 • Equacions de segon grau completes
 • Canvi i relacions. Funció inversa
 • Les asímptotes
 • La funció de proporcionalitat inversa
 • Canvi i relacions. Funció lineal
 • Pendent i ordenada a l'origen
 • Característiques de la funció lineal
 • Canvi i relacions. Funció quadràtica
 • Punts de tall i vèrtex d'una funció quadràtica
 • La funció quadràtica
 • Canvi i relacions. Funcions
 • Eines digitals per l'estudi de les funcions
 • Resolució de problemes amb funcions
 • Dependència entre variables
 • Canvi i relacions. Llenguatge algebraic
 • Identitats notables
 • Factor comú
 • Suma, resta i producte de polinomis
 • Valor numèric d'un polinomi
 • Igualtats i equacions
 • Canvi i relacions. Sistemes d'equacions
 • Resolució de problemes amb sistemes d'equacions
 • Tipus de sistemes segons les seves solucions
 • Resolució gràfica de sistemes
 • Resolució de sistemes pel mètode d'igualació
 • Resolució de sistemes pel mètode de reducció
 • Resolució de sistemes pel mètode de substitució
 • Sistemes de dues equacions amb dues incògnites
 • Espai i forma. Àrea i volum
 • Àrea de cossos geomètrics
 • Volum de cossos geomètrics
 • Àrea de figures planes
 • Cossos de revolució
 • Figures planes i cossos geomètrics
 • Espai i forma. Proporcionalitat
 • El teorema de Pitàgores
 • Escala de proporcionalitat
 • El teorema de Tales
 • Espai i forma. Transformacions geomètriques
 • Translacions, girs i simetries
 • Vectors
 • Estadística i atzar. Anàlisi de dades
 • Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació
 • Mesures de dispersió: la desviació típica
 • Mesures de dispersió: el rang
 • Mesures de centralització
 • Estadística i atzar. Estudi estadístic
 • Agrupació de dades en intervals
 • Freqüències absolutes i relatives
 • Introducció a l'estudi estadístic
 • Estadística i atzar. Gràfiques estadístiques
 • Histograma i polígon de freqüències
 • Diagrama de barres. Diagrama de sectors
 • Estadística i atzar. Probabilitat
 • Successos compostos i diagrames d'arbre
 • Propietats de la probabilitat
 • Càlcul de probabilitats
 • Successos aleatoris i espai mostral
 • Mesura. Mesures directes
 • Instruments de mesura d'angles i longituds
 • Unitats de mesura
 • Mesura. Mesures indirectes
 • Resolució de problemes amb estimacions numèriques
 • Estimació
 • Numeració i càlcul. Nombres enters
 • Operacions amb enters
 • Numeració i càlcul. Nombres racionals
 • Aproximacions per excés i per defecte
 • Relació entre fracció i decimal
 • Fraccions. Conceptes previs
 • Numeració i càlcul. Operacions amb fraccions
 • Resolució de problemes de fraccions
 • Jerarquia en les operacions
 • Operacions amb fraccions. Suma i resta
 • Multiplicació i divisió de fraccions
 • Numeració i càlcul. Potències
 • Operacions amb potències
 • Notació científica
 • Ús de la notació científica amb les eines digitals
 • Numeració i càlcul. Successions
 • Progressions geomètriques
 • Progressions aritmètiques
 • Successions