Unitat 46

L'oració composta

L'oració és un conjunt de paraules, ordenades de manera lògica i amb un significat. Tota oració consta imprescindiblement d'un verb. Sense verb no hi ha oració. Pot ser que hi hagi altres sintagmes que realitzin altres funcions sintàctiques, però el verb no hi pot mancar mai.

Contingut exercicis

Ara bé, si en una oració tenim més d'un verb, ens trobem davant d'una oració composta.

Les oracions compostes es classifiquen en tres grups, segons quin sigui el nexe d'unió.

Tenim, doncs, les oracions compostes coordinades, les oracions compostes juxtaposades i les oracions compostes subordinades.

Les oracions compostes coordinades presenten una independència semàntica i sintàctica si les separem, de manera que podem intuir molt fàcilment les oracions simples que formen una oració composta. Hi ha diversos nexes per a unir-les, i segons quin utilitzem tindrem una classe de coordinada o una altra. El nexe, però, sempre és una conjunció.

Per exemple: En Pere canta i la Maria balla. En aquest cas, la conjunció emprada és la i i les dues oracions simples són En Pere canta i La Maria balla.

 

Les oracions compostes juxtaposades són pràcticament igual que les coordinades. L'única diferència és el nexe d'unió. En aquest cas, les juxtaposades presenten signes de puntuació, en lloc de conjuncions.

Per exemple: En Pere canta, la Maria balla, la Joana fa el ruc... Veiem tres oracions simples: En Pere canta, La Maria balla i La Joana fa el ruc. L'element que les uneix són les comes i, al final, els punts suspensius.

 

Les oracions compostes subordinades presenten més complexitat. Les oracions simples que formen la composta no tenen independència semàntica. Una depèn de l'altra; per això, diem que hi tenim una oració principal i una oració subordinada.

Per començar, cal fer una altra classificació: les subordinades substantives, les subordinades adjectives (o adjectivals o de relatiu) i les subordinades adverbials.

Cada una porta per nom l'element gramatical que representa. Així doncs, les subordinades substantives equivalen a un substantiu (o a un pronom), mentre que les adjectives equivalen a un adjectiu i les adverbials, a un adverbi.

Per exemple:

En Miquel pensa [que demà plourà.]

Entre claudàtors tenim la subordinada i podem substituir-la tota per un pronom, com ara això: En Miquel ho pensa. Així doncs, veiem que en resulta una oració simple, després de canviar tota la subordinada per un pronom.

El noi [que vas conèixer] es diu Celestí.

El noi conegut es diu Celestí.

 

En aquest cas, tota la subordinada es pot substituir per un adjectiu. Concretament, hem fet servir el verb en participi, forma que equival a un adjectiu.

Quedem [on ens vam conèixer].

Quedem allà.

 

Pel coneixement que tenim de la llengua, ja sabem d'antuvi que on ens vam conèixer indica un lloc; per tant, podem fer servir qualsevol adverbi que indiqui lloc.

El mateix ens passa si, per exemple, diem Quedem quan pleguis, que podem substituir per Quedem després o Quedem a les set.

Aquestes oracions subordinades tenen com a nexe d'unió:

→ Una conjunció, majoritàriament que: les subordinades substantives i les adverbials (aquestes últimes també poden presentar altres conjuncions, com ara: quan, on, com, si...).

→ Un pronom relatiu: només les adjectives.

Així doncs, les subordinades substantives i les adverbials desenvolupen una funció sintàctica respecte de l'oració principal. Aquesta funció és la que pot fer un substantiu o un SN (en el cas de les substantives) i la que fa un adverbi (en el cas de les adverbials). Mentre que les adjectives, a part d'aquesta funció que fan respecte de la principal, tenen un pronom relatiu que fa referència a un antecedent (SN que substitueix) i que desenvolupa una altra funció sintàctica dins de l'oració.

La funció que fa la subordinada adjectiva és la que fa un adjectiu. I, la del pronom, la que pot desenvolupar un SN.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.