Unitat 41

Les grafies s, z, c, ç i els dígrafs ss i sc

Primerament, cal que distingim entre essa sonora i essa sorda.

Contingut exercicis

 

El so de la essa sorda el representem amb les grafies següents i les regles que les acompanyen:

s → A principi de mot: sabata.

Entre consonant i vocal: cansament.

A final de mot: pols.

Després dels prefixos a-, aero-, ana-: asimetria.

En mots compostos: fotosíntesi.

ss → Entre vocals: cassola.

En femenins formats amb el sufix -essa: alcaldessa.

En mots formats amb prefixos acabats en -s: Transsilvània.

ç → Davant de a, o, u: caçador.

A final de mot: balanç.

En els sufixos -ança, ença: complaença.

c → Davant de e, i: cirera, cervell.

sc → Entre vocals: piscina, escena.

 

El so de la essa sonora el representem amb les grafies següents i les regles que les acompanyen:

z → A principi de mot: zoològic.

Entre vocals: ozó.

Mots compostos pels morfemes esquizo-, rizo-, -zoic, -zoide, -zou: espermatozoide.

Mots procedents del grec: amazona, trapezi...

Entre consonant i vocal: calze.

s → Entre vocals: casa.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.