Unitat 42

Les grafies p/b, t/d, c/g

Escrivim p, t, c en els casos següents:
A final de mot, després de vocal o diftong tònic: llop, nebot, antic, caut...

Contingut exercicis

 

1)  A final de mot, després de vocal o diftong tònic: llop, nebot, antic, caut...

Hi ha, però, unes quantes excepcions, que són les següents:

a) -b: adob, club, tub, cub, Jacob, Carib...

b) -d: els noms femenins acabats en -itud, -etud: quietud, solitud,      sol·licitud...

c) -g: els noms acabats en -leg, -gog, -fug: biòleg, pedagog, demagog, pròfug. I també: zig-zag, mag, estrateg, tuareg, Hug...

2) A final de paraula després de consonant o de vocal àtona, s’escriuen amb la mateixa lletra que apareix en els derivats.

b: àrab arabesc

d: sord sordesa

g: càstig castigar

p: serp serpentina

t: sort sortós

c: arc arcada

Excepcions:

a) La primera persona del present d’indicatiu d’alguns verbs acaba en -nc: vinc, venc, entenc, comprenc.

b) mànec, espàrrec, feréstec, préssec, ànec, càrrec, rònec, fàstic, aràbic... però esparreguera, presseguer, ànega...

3) Cal recordar que:

a) Els gerundis acaben sempre en -nt: fent, ballant, mirant, sortint.

b) Gran s’escriu sense d final, malgrat: grandesa, engrandir...

c) S’escriuen sense -t: col·legi, api, premi, geni.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.