Unitat 39

Les grafies m, n

Aquestes dues consonants no presenten cap dificultat ni confusió quan van davant de vocal, però poden ocasionar certs problemes ortogràfics quan van davant de consonant.

Contingut exercicis

 

Escrivim m:

→ Davant de b, p, m: ombra, campió, immens...

Excepcions: benparlat, tanmateix, enmig...

→ Davant de f: àmfora, èmfasi, triomf, samfaina, xamfrà...

→ En els compostos formats per circum- i amfi-: amfiteatre, circumferència

Excepcions: escrivim n davant de f en les paraules amb els prefixos con- (conferència), en- (enfilar) i in- (informe).

 

Escrivim n:

→ Davant de v: convent, enveja...

Excepcions: tramvia.

→ Davant n (tot i que també hi pot haver m): innat, perenne, alumne, gimnàstica...

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.