Unitat 23

Les grafies. Els dígrafs

Les grafies són les lletres que utilitzem per a escriure les paraules. Són la representació gràfica dels sons que pronunciem.

Contingut exercicis

Les grafies que tenim en llengua catalana són totes les que formen l'abecedari, de la /a/ a la /z/.

Cada grafia correspon a un so, però una grafia no correspon sempre a un mateix fonema. Dit d'una altra manera, no podem relacionar les grafies i els fonemes mitjançant una llista tancada.

Per exemple: el fonema [u] pot ésser representat per dues grafies: o, u:

muntanya / bolet

Ara bé, de vegades trobem dues grafies juntes que són representades per un únic so. És el cas dels dígrafs. Els dígrafs són parelles de lletres que són representades per un sol so, bé sigui perquè es tracta d'una consonant geminada, bé sigui perquè una de les dues grafies és una vocal.

Els dígrafs en català són: rr, ss, mm, nn, tx, ig, ix, l·l, ll, ny, qu, gu.

Exemples: Terrassa, Gemma, ennuvolar, despatx, desig, calaix, Gal·la, callar, nyanyo, queixa, guerra.

Els dígrafs es poden classificar en separables i no separables, segons les síl·labes.

Així doncs, els separables sil·làbicament són: rr, ss, nn, mm, l·l. I, i els no separables: tx, ig, ix, ll, ny, qu, gu.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.