Unitat 27

Les famílies lèxiques i els camps semàntics

Podem agrupar les paraules en camps semàntics, considerats grans conjunts de mots de diverses categories gramaticals que, tot i que designen conceptes diferents, tots pertanyen a una mateixa área de la nostra experiència. Per exemple, el camp semàntic de contingut dels mitjans de transport inclou tots els mots que hi estan relacionats.

Contingut exercicis

Dins d'aquest apartat podem introduir els conceptes d'hiponímia, hiperonímia i cohiponímia.

Quan tenim un camp semàntic, el concepte global correspon a l'hiperònim. Tots els elements que formen el camp semàntic són els hipònims.

I aquests hipònims, entre ells, s'estableixen com a cohipònims.

Per exemple:

Camp semàntic dels mitjans de transport ← hiperònim.

Tots els elements que inclouen els mitjans de transport: avió, tren, metro, autobús, autocar, motocicleta, bicicleta, vaixell,.... ← hipònims.

Els elements entre ells: avió, tren, metro... ←- cohipònims.

Una família lèxica està formada per totes les paraules que s'han creat a partir d'una de més curta, amb la qual es relacionen pel significat.

Exemple: mar → mariner, marí, marejada...

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.