Unitat 33

L'adjectiu: morfologia, tipus i graus

L'adjectiu és la paraula que descriu com són les coses, les persones, les idees o qualsevol entitat que pugui ser designada amb un nom.

Contingut exercicis

 

L'adjectiu té tres graus:

  • Positiu o pur, quan l'adjectiu s'usa en la seva forma ordinària: bo, gran...
  • Comparatiu, quan s'usa per a contrastar dues realitats: major...
  • Superlatiu, quan expressa el punt màxim o mínim d'una gradació: òptim, boníssim, el millor...

 

El gènere

La morfologia de gènere que presenten els adjectius és la mateixa que la dels substantius, però cal tenir en compte que hi ha alguns adjectius que tenen una sola terminació, tant per al masculí com per al femení.

→ Majoritàriament, fem el femení afegint una -a a la forma masculina:

prim - prima

alt - alta

→ Els adjectius que no són aguts i que acaben amb -e , -o , -u canvien aquesta vocal per una -a:

ample - ampla

fondo - fonda

ateu - atea

 

El nombre

En general, el plural es forma afegint una -s al singular: gran - grans.

Si el mot acaba amb una -a àtona, el plural es fa amb la forma -es. Això fa que hi hagi certs canvis ortogràfics: obliqua - obliqües.

La majoria dels adjectius acabats amb vocal tònica afegeixen -ns al plural: bo - bons.

Els masculins acabats amb -s , , -x , -ix i -tx fan el plural amb -os: complex - complexos.

Les paraules acabades amb -sc , -st , -xt i -ig poden fer el plural amb -s o amb -os:

mitx - mixts / mitxos

Dupliquen la -s alguns adjectius acabats amb -as, -es, -is, -os, -us: pallús - pallussos (en canvi, francès - francesos)

 

Alguns adjectius que presenten una sola terminació són: amable, normal, escolar, elegant, alegre, jove...

 

I alguns presenten una sola terminació de gènere, però dues per al nombre:

capaç - capaços / capaces

feliç - feliços / felices

veloç - veloços / veloces

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.