Unitat 2

L'adequació, la coherència i la cohesió

La coherència textual és la propietat que dóna unitat de significació al text.

Contingut exercicis
Composició de textos escrits. L’adequació, la coherència, la cohesió

 

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.