Unitat 44

L'accent diacrític

L'accent diacrític serveix per a distingir parelles de paraules que s'escriuen igual però que tenen significats diferents i que segons les regles d'accentuació no haurien de dur accent. Majoritàriament, es tracta de monosíl·labs.

Contingut exercicis

 

A continuació es mostren alguns exemples de parelles de paraules:

be (xai) - (qualificació)

son (de dormir) - són (del verb ser)

te (beguda) - (del verb tenir)

ma (determinant possessiu) - (extremitat superior del cos)

deu (numeral) - déu (divinitat)

mes (de l'any) - més (de quantitat)

net (polit) - nét (respecte de l'avi)

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.