Unitat 38

La separació de síl·labes. Els diftongs i els hiats

Una síl·laba correspon a un cop de veu i cada una conté una vocal (nucli sil·làbic). A l'hora de separar les síl·labes d'una paraula, cal que tinguem en compte un seguit de qüestions. En aquest cas, els diftongs i els hiats.

Contingut exercicis

 

Un diftong és l'agrupament de més d'una vocal en el mateix cop de veu. Una de les vocals ha de ser una i o una u (vocals dèbils).

Segons la combinació i la posició de la vocal dèbil respecte de la forta (a/e/o), distingim dues classes de diftongs: els creixents i els decreixents.

  • Els diftongs creixents presenten primer la vocal dèbil i, a continuació, la forta. N'hi ha de tres classes:

1)

Diftong Exemple Diftong Exemple
qua qua-tre gua guat-lla
qüe fre-qüent güe llen-gües
qüi a-de-qüi güi pin-güí
quo quo-ci-ent guo pa-rai-guot

 

2) A començament de mot:

hi/i / hu/u io-gurt

hie-na

 

3) i/u entre vocals:

no-ia be-uen

 

  • Els diftongs decreixents són els que presenten la vocal dèbil després del nucli sil·làbic.

Exemples:

Diftong Exemple Diftong Exemple
ai ai-re au blau
ei rei eu peu
iu niu
oi boi-ra ou ou
ui cui-na uu duus

El hiat és el contrari del diftong. Les dues vocals se situen en síl·labes diferents. El hiat es forma amb una vocal dèbil (i/u) i una vocal forta (a/e/o). És important no confondre un hiat amb un diftong creixent.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.