Unitat 47

La pronominalització

Moltes vegades, per tal d'enriquir el text, podem utilitzar pronoms en lloc dels sintagmes que fan les funcions de complements verbals. D'això tracta la pronominalització.

Contingut exercicis

A continuació veurem com podem pronominalitzar els diferents complements verbals:

Complement directe

→ Determinat: En Joan fa l'examen, En Joan fa la maleta, En Joan fa els exàmens i En Joan fa les maletes es pronominalitzen amb el mateix pronom personal el, la, els, les. Per tant, tindríem: <<En Joan el fa, En Joan la fa, En Joan els fa i en Joan les fa>>.

→ Indeterminat: En Joan fa exàmens i En Joan fa quatre exàmens es pronominalitzen amb el pronom en. Així doncs, En Joan en fa, i, en el cas de l'exemple amb numerals, aquests es repeteixen: En Joan en fa quatre.

→ Neutre: En Joan fa això, en què tenim el pronom això; En Joan fa que els seus pares s'enfadin, en què tenim una oració subordinada. En aquests casos, el pronom utilitzat és ho. Per tant: En Joan ho fa, en tots dos casos.

 

Complement indirecte

La distinció que utilitzem per a pronominalitzar el CI és sobre el nombre (singular o plural) i no cal tenir en compte el gènere (masculí o femení) del complement.

→ Singular: li. En Joan pinta un quadre a la Maria, En Joan pinta un quadre a en Pere. La pronominalització és En Joan li pinta un quadre, en tots dos casos.

→ plural: els. En Joan pinta un quadre a les seves amigues, En Joan pinta un quadre als seus amics. La pronominalització és En Joan els pinta un quadre, en tots dos casos.

 

Complement circumstancial

Tots els complements circumstancials es pronominalitzen amb hi llevats els de lloc, que van precedits per la preposició de.

Per exemple:

CC Manera: La Maria menja molt de pressa. La Maria hi menja.

CC Temps: La Maria vindrà a les set de la tarda. La Maria hi vindrà.

CC Companyia: La Maria vindrà amb la Marta. La Maria hi vindrà.

CC Lloc: La Maria anirà a Barcelona. La Maria hi anirà.

CC Lloc: La Maria vindrà de València. La Maria en vindrà.

 

CRV o complement preposicional

→ Si va introduït per la preposició de, pronominalitzem amb en.

La Maria s'oblida dels deures cada dia. La Maria se n'oblida cada dia.

En Joan es recorda de la Marta. En Joan se'n recorda.

→ Si va introduït per altres preposicions, pronominalitzem amb hi.

En Pere no pensa mai a canviar els mesos del calendari. En Pere no hi pensa mai.

Compta amb mi. Compta-hi.

 

Complement predicatiu

Utilitzem el pronom hi.

Exemples:

Les gimnastes surten cansades de l'entrenament. Les gimnastes hi surten.

Els nois porten les sabates descordades. Els nois hi porten les sabates.

 

Complement atribut

→ Determinat: el, la, els, les.

Exemples:

Aquesta noia sembla la professora. Aquesta noia la sembla.

Són les sis. Les són.

→ Indeterminat: ho.

La Marta sembla malalta. La Marta ho sembla.

Els meus pares estan preocupats. Els meus pares ho estan.

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.