Unitat 29

La polisèmia i l'homonímia

En semàntica, quant al significat dels mots, trobem diverses relacions que s'estableixen entre aquests.
Una d'aquestes relacions és la polisèmia i l'homonímia.

Contingut exercicis

La polisèmia es troba en la paraula que té molts significats, entre els quals hi ha una relació de semblança o metafòrica. Per exemple: cap. Tenim el cap del cos humà, el cap de l'empresa, el cap de taula... Tots els significats de cap es relacionen metafòricament perquè són allò que hi ha més amunt d'alguna cosa, a dalt de tot.

En un diccionari, trobem aquestes definicions en una mateixa entrada i en forma d'accepcions.

L'homonímia es troba en les parelles de paraules que s'escriuen i es pronuncien igual, però que tenen significats completament diferents, sense cap relació entre ells. I són significats que, en un diccionari, trobem en entrades diferents. Fins i tot, poden pertànyer a categories gramaticals diferents.

Per exemple: set. En un diccionari, podem trobar l'entrada de set com a nom, que ens indica la necessitat de beure líquid; i l'entrada de set com a determinant numeral, que ens defineix el mateix numeral (7).

En homonímia, trobem dos casos diferenciats:

  • Homofonia: quan ens trobem davant de dues paraules que sonen igual però que s'escriuen diferent. Per exemple: vuit (8) i buit (no ple), nou-cents (900) i no ho sents (de no sentir-ho).

 

  • Homografia: dues paraules que s'escriuen igual, amb les mateixes grafies, però que sonen diferent. Per exemple: coure (material) i coure (verb que indica cuinar). El primer coure es pronuncia amb la o tancada, mentre que el segon, amb o
 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.