Unitat 51

Funcions sintàctiques del sintagma nominal

El sintagma nominal (SN) és un conjunt de mots que forma un constituent sintàctic, el nucli del qual és un nom.

Contingut exercicis

L'estructura que presenta aquest SN, majoritàriament, és: (determinant) + nom + (complement nominal).

L'SN i el sintagma verbal predicat (SV Predicat) formen les oracions. És, per tant, un element molt important dins d'una oració.

Les funcions sintàctiques que pot desenvolupar són les següents:

  • Subjecte: En Joan [Det. + Nom] dirigeix l'orquestra.
  • Complement directe: En Joan dirigeix l'orquestra Simfònica de Catalunya [Det.+ Nom + CN].
  • Complement atribut: En Joan és el director de l'orquestra [Det. + Nom].
  • Complement predicatiu: En Joan ha estat nomenat el director de l'orquestra [Det. + Nom].
  • Complement circumstancial: En Joan dirigeix l'orquestra cada diumenge [Det. + Nom].
  • Complement del nom: En Joan dirigeix l'Orquestra Catalunya [Nom].

 

Alerta! De vegades, el SN pot portar un complement que sigui un sintagma preposicional. En aquest cas, ens trobem davant d'un SN introduït per una preposició

 

Exercici 1

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 2

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.

Exercici 3

Respon a les següents preguntes per avaluar el que has après.